ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ |
Ιστορικό
Επιστημονικό Προσωπικό
Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα
Βιβλιοθήκη
Επιστημονικό Περιοδικό
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφικό Αρχείο
Βιβλίο Επισκεπτών
Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις
Θεατρική Ομάδα «Φάντικο»
Εκδηλώσεις
European group for the study of deviance and social control – conference 2010
European group for the study of deviance and social control - conference 2017

 

 

Interreg ΙΙΙ Α Ελλάδας - Κύπρου 2000-2006, ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΟ 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%

 


Τίτλος: Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα Σήμερα
Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη
Επιμέλεια: Στράτος Γεωργούλας
Εκδόσεις: ΚΨΜ

Αθήνα, 2007

 

Ιστορικό

 

Η οργάνωση και θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού,  ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για την ανάπτυξη της κοινωνικής έρευνας πάνω στο μεγάλο φάσμα των αντικειμένων και εξειδικεύσεων του έλαβε χώρα με το ΦΕΚ 264/31 Οκτ. 2002. Το εργαστήριο ξεκίνησε να λειτουργεί ουσιαστικά το 2006 υπό τη διεύθυνση του Επίκουρου Καθηγητή Στράτου Γεωργούλα και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ, νέους επιστήμονες και ερευνητές, καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες με ειδικές γνώσεις στα αντικείμενα του. Η έδρα του Εργαστηρίου βρίσκεται στο ʽΜπίνειοʼ, Χαριλάου Τρικούπη και Φάωνος, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με το ιδρυτικό του Προεδρικό Διάταγμα το Εργαστήριο έχει ως αποστολή του

  1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνιολογίας καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
  2. Την τεκμηρίωση, την έρευνα και την μελέτη στα θέματα του Τομέα Κοινωνιολογίας της νεότητας, του αθλητισμού και της αναψυχής, καθώς και στα θέματα εγκληματολογίας της νεότητας, του αθλητισμού και  του ελεύθερου χρόνου.
  3. Την παραγωγή σύγχρονου κοινωνιολογικού, πολιτισμικού και παιδαγωγικού υλικού, με την ευρεία έννοια και ιδιαίτερα περιοδικών, βιβλίων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  4. Την διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων με στόχο την επιστημονική εμβάθυνση και την διάδοση των αποτελεσμάτων της όλης ερευνητικής εργασίας.
  5. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων αντίστοιχου περιεχομένου.
  6. Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών ή επιμορφωτικών έργων από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
  7. Την ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα του ενδιαφέροντος του, και για τον λόγο αυτό την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα αντίστοιχα εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  8. Την οργάνωση και υποβοήθηση μεταπτυχιακών ερευνών.
  9. Την υποβοήθηση και την ανάπτυξη της θεωρητικής έρευνας στην χώρα μας στα αντικείμενά του.
  10. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (Α΄53).